Skating

Skating

SKATE

SKATE

Dëst ass e ganz flotten Demo-Video zu verschiddene Skate-Sportaarten. Mat vill Übung a Gedold kriss och Du dat geschwënn hinn.

Treff dech mat e puer Kollegen zum Beispill am Skatepark oder op engem Vëlos-Wee a motivéiert iech géigesäiteg.

Longboard: Hei fënns Du e flotte Longboard - Tutorial

Streetskate: Hei fënns Du flott Streetskate - Tutorials

Inline Skates: Hei fënns Du flott "Inline Skates" - Tutorials

Interessant Infos

“Surfbrieder fir d’ Strooss”, sou gouf de Virgänger vum Skateboard genannt. Säin Ursprong huet et a Kalifornien em d’50er Joeren. Deemools war et de Remplaçant fir d’Surfboard bei schlechtem Wellegang. Duerno ass en Hype op d’Skateboarden ausgebrach.

Aus dem laange Briet, un dat 2 Achse mat 4 Rulle genoolt goufen (Longboard), ass Streetskateboarden entstan. D’ Brieder goufe gekierzt, sou waren dann och Tricke méiglech (Streetskate).

D’Skater presentéieren Tricken op allem wat hinne beim fueren entgéintkënnt, wei z.B Maueren, Bänken, Trapen, asw.