Streetskate

Streetskate

FIRST STEPS

FIRST STEPS

Déng 1. Schrëtt um Skateboard. Hei fënns Du Übunge fir déi richteg Balance um Briet, déi Dir Sécherheet ginn.

Wichteg! Denk un déng Sécherheet. 

OLLIE

OLLIE

Ollie, dee wuel bekannteste Sprong mam Skateboard.

Hei kriss du gewise wei et geet.

Wichteg! Denk un déng Sécherheet.